Leestijd: 5 minuten

Donderdag 29 juni 2023 behandelden wij de financiën van de gemeente Oude IJsselstreek.
Onze (uitgesproken) bijdrage kunt u hieronder lezen;

Nu kiezen voor de toekomst

Voorjaarsnota 2023

Geachte voorzitter, leden van de raad, persvertegenwoordigers, overige aanwezigen en iedereen die via de stream meekijkt.

Het zijn onzekere tijden. Veel mensen komen nog steeds moeilijk rond, kinderen groeien op in armoede. De opvang van oorlogsvluchtelingen staat onder grote druk. Tegelijkertijd kampen we met een stikstofcrisis die belangrijke woning- en wegenbouwprojecten op slot zet en de woningnood onder jongeren nog langer voort laat duren. Om niet te spreken over toenemende grilligheid van de natuur, zoals met droogte en onzekerheden voor onze agrarische ondernemers. Hoe gaan wij als gemeentebestuur om met deze problemen? Slagen maken is ons
motto. Wat PRO! betreft is het meer taken, meer knaken!

Ook stijgt de vraag naar zorg snel en blijft het onduidelijk wat het Rijk betaalt aan gemeenten voor de taken die we moeten doen. Daarom moeten we nu keuzes maken voor de toekomst. Onder andere door te zorgen dat we kwetsbare inwoners ook in de toekomst de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben. Dat we kunnen blijven werken aan gelijke kansen, aan de klimaatcrisis en betaalbare woningen. Ondanks dat het lastige tijden zijn, houden we koers en blijven we geld uitgeven op de plekken waar dit het hardst nodig is. We moeten lef tonen en keuzes durven maken voor de toekomst van Oude IJsselstreek. Dit is cruciaal voor het bestrijden van de drie grote crises in deze tijd: kansenongelijkheid, woningcrisis en klimaatcrisis.

Voorzitter over het beleid betreffende de participatiewet is al veel gesproken. Veel trajecten zijn in het verleden niet goed verlopen. We leren hier gelukkig veel van. Er lopen heel veel mooie initiatieven om de inwoners beter bij het beleid te betrekken. Met instrumenten die bewezen werken. Wij horen dan ook veel positieve verhalen over STOER. Hier zijn we blij mee. Dit neemt niet weg dat Oude IJsselstreek kampt met een aantal grote uitdagingen die wat betreft PRO! met voorrang aandacht verdienen. Ik noem er drie.

Betaalbare-woningen
Er is net als in heel Nederland, ook in Oude IJsselstreek een grote vraag om betaalbare woningen. Veel jongeren wonen noodgedwongen thuis of vertrekken uit onze gemeente, omdat zij geen betaalbare woning kunnen vinden. Ouderen blijven in hun grote huis wonen, bij gebrek aan een goed alternatief. We zijn blij dat in de woondeal die gesloten is, hoog is ingezet op betaalbare koop- en huurwoningen. Voorzitter, wij pleiten er al jaren voor dat van de nieuw te bouwen woningen 25% sociale huurwoningen en 25% starterswoningen moet worden gerealiseerd. Wij constateren dat lokaal en landelijk deze lijn is aangehouden. Daar is PRO! heel blij mee. Wij hopen op een open en creatieve blik om aan deze opgave te voldoen. Kan de wethouder hier al iets over zeggen? De Uuthuuskes was daar ook een voorbeeld van. Overmorgen sluit de inschrijving hiervoor. Kan de Maar voorzitter, we hebben niet alleen hoop, PRO! wil de bouwkranen ook feitelijk zien.

Minima
We zijn blij dat dit college minima financieel extra ondersteund. PRO! is en blijft van mening dat aanvragen voor minimavoorzieningen drastisch moeten vereenvoudigen. Wij moeten als gemeente de inwoners pro-actief informeren over voorzieningen waar men recht op heeft, en deze waar mogelijk automatisch toe te kennen. We kunnen hierdoor de druk op het ambtelijk apparaat verminderen en tegelijk het vertrouwen in de inwoners terugwinnen. Kan de wethouder ons verzekeren dat concrete voorstellen ten aanzien van minimabeleid de raad bereiken voor de begrotingsraad? Hoe staan de andere fracties hier tegenover?

Groen en natuur 
Voldoende groen en natuur zijn onmisbaar. Voor ons welzijn, voor de ontwikkeling van onze kinderen en voor het voortbestaan van dieren en insecten. PRO! wil graag kwetterende vogels en kinderen die zorgeloos op straat spelen. Daarom moeten we het verschil maken in Oude IJsselstreek door groen, biodiversiteit en kwaliteit van leven centraal te stellen. Bij ieder bouwproject, elke aanpassing van de openbare ruimte en ieder toekomstplan. Iedereen heeft recht op een groene omgeving in de buurt van hun thuis. Over de resultaten van het onlangs uitgebrachte onderzoek naar de basiskwaliteit van landschap en biodiversiteit kunnen we volgens de wethouder niet tevreden zijn. Aan het uitvoeringsplan van de Visie Landschap Natuur Groene kernen wordt volop gewerkt. Echter de plannen voor het vergroenen van de kernen (2021-2022) hebben nog geen uitwerking gekregen. Dat is ook een wens van het kindermanifest. Kan de wethouder dit toelichten?

Om klimaatverandering tegen te gaan blijven we wat PRO! betreft inzetten op verduurzaming van energie, vergroening en zorgen we voor een duurzaam huis en betaalbare energierekening. Dit juichen wij uiteraard toe, maar voor PRO! is het belangrijk dat de verduurzaming betaalbaar blijft voor iedereen en ook voor de groep die minder financieel daadkrachtig is. Mensen die in tochtige huizen wonen, die geen zonnepanelen op het dak  hebben of die geen Tesla voor de deur hebben, zij mogen niet aan het kortste eind trekken. Daarom zijn we blij met de inzet van energiecoaches, dat het plan van aanpak energie-armoede wordt uitgevoerd. Graag zien we ook dat er een overeenkomst met de woningbouwcorporaties wordt vastgesteld om met name de minder daadkrachtige huurders te helpen hun energie duurzaam op te wekken. Voorzitter er valt ook een grote slag te slaan in de particuliere woningvoorraad. Ruim de helft van de woningen in de gemeente zijn in particulier bezit. Hiervan heeft 60% het energielabel D,E, F of G. Het verminderen van het energieverbruik van de particuliere voorraad is een ingewikkelde opgave. Denk hierbij ook aan de particulier huursector. De vele verschillende eigenaren, met hun eigen overwegingen, financiële mogelijkheden en verschillende huishoudensamenstelling, maken dat er geen eenduidige aanpak is voor de verbetering van de particulier voorraad. Grote slagen maken in deze opgave is bijzonder lastig. Wij dienen om deze reden een motie in die ik zal voorlezen.

Toenemende druk en lasten|
De toenemende drukte in natuur- en recreatiegebieden én achter de bureaus heeft als resultaat dat er minder groene boa’s in het veld kunnen zijn voor handhaving en toezicht. Het voorkomen van onveilige situaties en de meest primaire taak: gastheerschap en bescherming van de natuur. Geld dat nu gaat naar bijvoorbeeld het opruimen van afvaldumpingen, bestrijden criminele activiteiten en andere overlast, besteden we liever aan de natuur en preventie. Daarom dienen we ook de volgende motie in.

Onze moties:

– Een ontbijt voor ieder kind;
– Toezicht en handhaving landschap, natuur, flora en fauna
– Versnelling Verduurzaming particulier woningbezit Gemeente Oude- IJsselstreek

De inhoud van de moties volgt op een later tijdstip

 

Picture of Gülden Siner - Sir

Gülden Siner - Sir

Fractievoorzitter