Leestijd: 4 minuten

De fractie van PRO! heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van maandag 6 november 2023 drie moties ingediend om de bestaanszekerheid van de inwoners van Oude IJsselstreek te verbeteren.

• Toegankelijkheid minimaregelingen
Oude IJsselstreek kent diverse minimaregelingen, die inwoners met een laag inkomen kunnen aanvrage, zoals de meedoenregeling, waarmee deze inwoners het lidmaatschap van bijvoorbeeld de sportvereniging, de muziekvereniging enz. kunnen betalen. De aanvragen voor deze regelingen moeten bij voorkeur digitaal met DigID worden ingediend.

Omdat veel inwoners van ons land niet digitaal vaardig zijn (11% van de inwoners tussen 16 en 65 jaar is niet digitaal vaardig), of laaggeletterd zijn, of moeite met taal in het algemeen hebben, heeft PRO! voorgesteld om deze regelingen beter toegankelijk te maken. In het voorstel van PRO! wordt voorgesteld om medewerkers en vrijwilligers van Sociaal Werk Oude IJsselstreek wekelijks op vaste dagen in bibliotheken inwoners te helpen met de aanvraag voor deze regelingen.

Wethouder Haverdil van Sociale Zaken vindt dit een goed voorstel en heeft PRO! gevraagd of dit als proef in de bibliotheek van Varsseveld gestart zou kunnen worden. En bij succes verder uit te rollen over de hele gemeente. Daar is de fractie van PRO! mee akkoord. Dit voorstel werd door alle partijen in de gemeenteraad aangenomen

• Maatschappelijke Bijdrageregeling

Oude IJsselstreek kent diverse minimaregelingen om mee te kunnen doen in de samenleving, die allemaal apart van elkaar aangevraagd moeten worden, waardoor gezinnen en personen met een laag inkomen meerdere aanvragen moeten indienen. PRO! vindt dat dat eenvoudiger kan, door al die regelingen te vervangen door één allesomvattende  minimaregreling, de Maatschappelijke Bijdrageregeling, waardoor er nog maar één minimaregeling hoeft te worden aangevraagd.  

De Maatschappelijke Bijdrageregeling is ervoor om inwoners met een laag inkomen mee te kunnen laten doen met sportieve en maatschappelijke activiteiten, zoals muziekvereniging, bibliotheek, sportvereniging enz. In het voorstel van PRO! zouden de jaarlijkse tegemoetkomingen in de Maatschappelijke Bijdrageregeling er als volgt uit gaan zien:

  1. Kinderen van 0 t/m 4 jaar: €   90,- per kind
  2. Kinderen van 4 t/m 11 jaar: € 180,- per kind
  3. Kinderen van 12 t/m 18 jaar € 360,- per kind
  4. Volwassenen van 18 jaar e.o.: € 180,- per volwassene
    (volwassen kinderen in een gezien moeten zelf een aanvraag indienen en moeten aan de criteria omtrent inkomen en vermogen voldoen)
  5. Middelbare scholieren: € 250,- tegemoetkoming voor schoolkosten per schooljaar dat ze het middelbaar onderwijs bezoeken. 

Dit voorstel is nog niet aangenomen, omdat de minimaregelingen in het eerste kwartaal van 2024 aan bod komen in de gemeenteraad, om ze te verbeteren en te vereenvoudigen. Daarom heeft PRO! dit voorstel aangehouden Dat wil zeggen dat dit voorstel tijdens de besprekingen over de minimaregelingen in de commissie- en raadsvergadering aan bod komt. 

  • Beleidsadviseur Bestaanszekerheid

De bestaanszekerheid van onze inwoners komt steeds verder onder druk te staan en treft niet alleen inwoners met een laag inkomen. Bestaanszekerheid is een gemeentelijke verantwoordelijkheid en om daar goed beleid voor te ontwikkelen en uit te voeren is volgens PRO! een ambtenaar nodig die thuis is in wet- en regelgeving rondom dit onderwerp, maar ook in staat is om de verschillende problemen die de bestaanszekerheid bedreigen, te verbinden en het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien rondom deze problematiek. Maar ook om alle beleidsterreinen van de gemeente en daarbuiten aan elkaar te verbinden. Deze beleidsadviseur gaat dus verder dan alleen de Participatiewet en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

De wethouder vindt het nu nog te vroeg om een dergelijke beleidsadviseur aan te stellen en zei, dat wanneer blijkt dat het allemaal erg ingewikkeld wordt, deze adviseur aangesteld kan worden. Volgens PRO! is het niet de vraag óf deze problemen ingewikkeld worden, maar wanneer ze ingewikkeld worden. Want ingewikkeld is deze materie zeker. Dit voorstel is dn ook aangehouden door PRO! om op een later tijdstip opnieuw in te dienen.

Aangehouden voorstellen vanuit de gemeenteraad blijven voortdurend op de agenda van de commissie- en raadsvergaderingen staan, totdat ze naar oordeel van bijvoorbeeld de indiener ervan afgevoerd kunnen worden. Daardoor kan PRO! op ieder moment het voorstel weer actueel maken.

Al met al een zeer succesvolle vergadering voor PRO!

Picture of Heinie Peters

Heinie Peters

Fractieassistent

Contact formulier fractie PRO
Middels dit formulier kunt u contact opnemen met de fractie PRO! een fractieassistent of een raadslid van PRO!
Telefoonnummer