Leestijd: 3 minuten

Reactie op artikel Lois van Stipthout – Gelderse Post d.d. 17 januari 2022

Schoolbesturen breken niet af!

Het stoort mij dat de heer Lois van Stipthout, zonder de achtergronden te kennen van de voorgenomen schoolsluiting in Sinderen, reageert in het artikel van de Gelderse Post van d.d. 17 januari 2022.

Gelukkig nam Lodewijk van der Borg van Royal Kaak het op voor het behoud van OBS De Wegwijzer. Indien Van Stipthout zich wel had verdiept, dan had hij ook kunnen concluderen dat de sluiting van de basisschool OBS De Wegwijzer in Sinderen geen proces was van jaren is, maar dat het voor de Sinderense gemeenschap kwam als een donderslag bij heldere hemel.

Het is niet meer dan logisch dat er sprake is van een drastische daling van de aanmeldingen gelet op de mededeling van het schoolbestuur in het voorjaar 2021. Toen werd namelijk het voornemen kenbaar gemaakt dat de school in september 2022 gaat sluiten. Op zijn minst onzorgvuldig te noemen. De volgende passage is voor mij het meest storend: “Op enig moment is het niet meer verantwoord”.

De leefbaarheid van een dorp wordt niet bepaald door een school of een kerk. Met deze opmerking slaat de heer Van Stipthout de plank helemaal mis. Een vergelijking die hij maakt met studies in Groningen en Zeeland is wel erg gemakkelijk. Er zijn ook studies die het tegendeel bewijzen. Ik verwijs u hierbij naar de Stichting Behoud Kleine Scholen.

Dan een paar opmerkingen over de rubriek: “Wat wel werkt”. De Sinderense gemeenschap heeft wel begrip en wil graag actief meedenken. Helaas heeft het schoolbestuur, ondanks de oproep van het College van B&W daartoe, zich niet bereid verklaard voor een serieus overleg met Sinderens Belang. Uit mijn navraag tijdens de commissievergadering d.d. 13 januari 2022 is mij kenbaar gemaakt dat het college zich hiervoor inzet.

Tot slot nog enkele feiten. De heer van Stiphout geeft in zijn artikel aan dat met de medezeggenschapsraad alle feiten en emoties zorgvuldig worden gewogen. Bij die zorgvuldigheid zet ik een vraagteken. Het schoolbestuur schrijft namelijk op 14 juni 2021 een brief aan de gemeenteraad waarin wordt aangeven dat het schoolbestuur voornemens is om de bekostigde nevenvestiging OBS De Wegwijzer op 1 augustus 2022 te sluiten. Argumentatie hiervoor: het aantal leerlingen zou de laatste jaren sterk gedaald zijn en de prognose zou een verdere daling laten zien. Onderbouwing met cijfers ontbreekt volledig. Naar mijn mening heb je voor een conclusie feiten nodig en in deze conclusie mis ik feiten die zorgvuldig zijn onderzocht. Ik wil vooropstellen dat wanneer we de geboortecijfers analyseren, per 1 januari 2021 104 kinderen op OBS De Wegwijzer in Sinderen kunnen zijn, waarvan 80 in de categorie 4-12 jaar. Uit cijfers van leerlingenaantallen blijkt namelijk dat dit in de laatste 5 jaar circa 45 leerlingen zijn.

Concluderend kan gesteld worden dat het schoolbestuur er niet in is geslaagd om OBS De Wegwijzer positief te laten profileren. De Sinderense gemeenschap wil drie jaar de kans krijgen om het leerlingenaantal weer op het oude niveau te kunnen brengen. Dus de heer Stipthout vóórdat u in de pen klimt, adviseer ik u om eerst een grondige analyse te maken van de achtergronden en feiten zodat u tot een zorgvuldige conclusie komt. Dit verdient de Sinderense gemeenschap!

De fractie van PRO! Oude-IJsselstreek heeft dit wel gedaan en is van mening dat de Sinderense gemeenschap drie jaar de tijd moet krijgen om de basisschool De Wegwijzer voor de Sinderense gemeenschap te behouden.

Gerard Mientjes
Fractiemedewerker van PRO! Oude-IJsselstreek